Pro firmy

Kurzy pro firmy
Jednotlivé kurzy jsou setaveny tak, aby naučily uchazeče potřebným dovednostem a seznámily jej s informacemi a trendy v dané oblasti. Mimo to můžeme nabídnout kurzy šité na míru konkrétním společnostem, což vyžaduje naši návštěvu dané společnosti a konzultaci se zadavatelem. Součástí většiny kurzů jsou projekty a studie, které si účastníci během kurzu sami zpracovávají pod odborným dohledem lektora. Posluchači jsou ihned po ukončení kurzu připraveni nově získané poznatky aplikovat, samozřejmě po konzultaci s vedením společnosti. Výsledkem těchto prací je prakticky použitelný plán na zvýšení efektivnosti svěřeného úseku, návrhy organizačních změn a tak podobně.

V případě zájmu o školení a kurzy nás prosím nezávazně kontaktujte a obdržíte podrobné informace o obsahu kurzu, harmonogramu školení atd. Na přání zadavatele lze měnit posloupnost samostatných bloků, délku a časový průběh kurzů. Stejně jako termín konání. Ceny kurzu jsou stanoveny paušálně pro skupiny nepřesahující 15 posluchačů a naleznete je v Ceníku.

Tyto kurzy jsou koncipovány jako výcvikové bloky pro skupinu posluchačů, kteří pocházejí z jedné společnosti. Pokud potřebujete proškolit méně než 6 osob, můžete využít některá odborná školení, která jsou určena pro veřejnost.

Aktuální nabídka kurzů
Time management – řízení času
Efektivní řízení pro střední management
Pokročilé metody ve firemním plánování
Projektové řízení a řízení projektů
Procesní řízení a teorie omezení (TOC)
Krizový management
Firemní komunikace
Marketing výrobních firem
Marketing služeb
Marketing – uvedení produktu na trh
Práce s lidmi – kurz pro začínající vedoucí pracovníky
Práce s lidmi – kurz pro ženy
Optimalizace firemních procesů
Řízení kariéry
Obchodní komunikace
Firemní semináře
Time management – řízení času
Projektové řízení a řízení projektů
Procesní řízení a teorie omezení (TOC)
Řízení kariéry
Mobilní počítače jako efektivní nástroj pro řízení
Rozumné zavádění informačních systémů
Šetrné zavádění systému jakosti podle norem ISO
Ve zkratce
Firemní kurzy jsou našimi originálními produkty, které nabízíme již řadu let a neustále pracujeme na jejich dalším zdokonalování. Můžeme se pochlubit mnoha úspěchy a řada firem s námi spolupracuje dlouhodobě. Obsah kurzů je našim vlastním know-how. Následující krátké popisy slouží k základní orientaci. Podrobný obsah kurzů, rozpis témat a časové harmonogramy jsou součástí smluvního jednání se zadavatelem.

Time management – řízení času

Obsahem kurzu je seznámení posluchače se základními i pokročilými principy řízení času, se systémem efektivního využití pracovní doby, s možnostmi eliminace faktorů časového stresu, se zloději času nebo s moderními organizačními metodami. Důležitou částí kurzu je systém pokročilého plánování cílů a činností. Absolvent kurzu se naučí efektivně organizovat svůj čas, lépe řídit svěřený úsek, efektivně plánovat a přistupovat k času stejně odpovědně jako bývá zvykem přistupovat k penězům a dalším zdrojům. Významná část kurzu je věnována způsobům využití informační techniky a mobilních technologií. Více o našem Time managementu naleznete zde.

Efektivní řízení pro střední management

Obsahem kurzu je seznámení posluchače s účinnými manažerskými technikami, které pomáhají efektivně řídit svěřené úseky a lépe tak plnit úkoly vrcholového managementu a majitele firmy. Kurz je výbornou průpravou pro začínající vedoucí, ale pomůže i zkušeným řídícím pracovníkům. Obsahuje nové poznatky z oboruřízení lidských zdrojů, pokročilé techniky využití informací a informaních technologií. Učí aplikovat nejnovější poznatky z oboru plánování. Důležitými tématy jsou projektové řízení, řízení procesů, TOC, řízení jakosti podle norem ISO a další moderní metody s prokázanou účinností. Podstatnou část kurzu tvoří příklady práce s lidmi, řešení konfliktů a manažerské rozhodování.

Projektové řízení a řízení projektů

Jde o podrobné školení, které se zabývá pokročilými metodami plánování a kontroly průběhu projektů. Účstníci se na praktických příkladech naučí nejen zpracovávat plány projektů, ale i odhalovat úzká místa, včas řešit problémy nebo jim předcázet. Projektové řízení zase umožní efektivní kontrolu nad řízenými činnostmi a procesy.

Procesní řízení a teorie omezení

O procesním řízení se mluví hodně, ale bohužel mnohdy jen mluví. V praxi je často problémem reálné používání metod procesního řízení, které vyplývá z nedostatečných zkušeností a z omezených informací. To můžete změnit a s naší pomocí zavést skutečně efektivní řízení procesů ve vaší firmě. Tento kurz je základním stavebním kamenem, na kterém je nutno dále stavět a podle konkrétních podmínek firmy aplikovat další kroky. TOC(teorie omezení) je velice progresivní metodou řízení, která je aplikovatelná nejen v průmyslu, ale i ve službách. V podstatě jde o zdokonalenou formu procesního řízení. Výhodou je snadné a levné nasazení. Výsledné efekty mohou překonat i ta nejodvážnější očekávání a díky TOC lze firmu dynamicky rozvíjet bez ohledu na počáteční pozici.

Krizový management

Jde o speciální kurz, který si klade za cíl pomoci společnostem, které se díky situaci na trhu nebo jiným objektivním skutečnostem dostaly do složité situace. Kurz je určen pro řídící pracovníky střední a vyšší úrovně. Učí hledat skutečné zdroje problémů a nacházet efektivní způsoby jejich řešení. Důraz je kladen na rychou a efektivní aplikaci záchranných opatření. Je stavěn na míru konkrétní společnosti, takže je nutná předchozí konzultace a terénní audit. Kurz umožní včas eliminovat hrozby a jednodušší realizaci často nepopulárních opatření. Jedním z cílů kurzu je vytvoření krizového týmu, který aktivně zasahuje na všech úrovních řízení a společně vede ke stabilizaci situace a záchraně firmy.

Další služby
Průzkum mezi zaměstnanci

Na základě požadavků našich klientů jsme připravili nové produkty – průzkum spokojenosti zaměstnanců a průzkum názorů zaměstnanců. První obsahuje otázky, jejichž zdpovězení dovoluje managamentu zvýšit sebereflexi a korigovat různá organizační opatření. Druhý zjišťuje názory zaměstnanců na konkrétní záležitost. V obou případech jde o nástroj, který zvyšuje týmovou spolupráci, vědomí spoluzodpovědnosti zaměstnanců za výsledky firmy a často přináší nové podněty pro vrcholný management.

Dotazníky jsou vypracovány vždy na míru a podle konkrétních potřeb zadavatele. Zajišťujeme nejen vyhotovení dotazníků a jejich konečné zpracování, ale i výslednou analýzu. Naprostou samozřejmostí je závazek mlčenlivosti z naší strany. Otázky v dotazníku jsou z části přímé a z části vztažné. Používáme metody matematické analýzy, tzn. neptáme se jen na odpovědi, ale hodnotíme i váhové koeficienty a vztahy mezi odpovědmi (vlastní know-how).

Pro příklad lze uvést otázku spokojenosti s platem. Ta má jistě svoji vlastní vypovídací hodnotu, ale mnohem účinnější je kompozice, při které zjistíme jak důležitá je aktuální výše platu například v porovnání k jistotě zachování pracovního místa, možností zvýšení kvalifikace atd.. Tímto způsobem získáváme pro zaměstnavatele cenný soubor dat použitelný pro další práci s lidskými zdroji, pro plánování, snižování nákladů nebo rozvoj firmy.